Codau Ymarfer Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Statudol

Gweithio gyda'n gilydd i ddiogelu pobl:

Cyfrol 1 - Cyflwyniad a Throsolwg
Cyfrol 2 - Adolygiadau Ymarfer Plant
Cyfrol 3 - Adolygiadau Ymarfer Oedolion Amlasiantaethol
Cyfrol 4 - Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion
Cyfrol 5 - Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy'n Wynebu Risg
Cyfrol 6 - Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Oedolion sy'n Wynebu Risg

Cyhoeddir y codau ymarfer hyn o dan adran 145 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, weithredu yn unol â'r gofynion a geir yn y codau hyn.

Cyhoeddir y canllawiau statudol hyn o dan adran 169 o’r Ddeddf. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ystyried y canllawiau hyn mewn perthynas â threfniadau partneriaeth sy’n ofynnol o dan adran 166 o’r Ddeddf.

Cenedlaethol - Protocolau Cymru Gyfan (Plant):

Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)
Protocol Cymru Gyfan Diogelu Plant a Phobl Ifanc sy’n cael eu heffeithio gan Gam-drin Domestig (2011)
Safeguarding Children in whom Illness is Fabricated or Induced (saesneg yn unig) (2008)
Llurguniad Organau Rhywiol Benywaidd (FGM) (2011)
Rheoli pobl ifanc sy’n cyflawni ymddygiad rhywiol niweidiol (2012)
Plant sydd ar goll - Plant sy'n rhedeg i ffwrdd neu'n mynd ar goll o'u cartref neu o leoliad gofal (2011)
Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc sydd mewn perygl neu sy’n profi niwed trwy ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) (2015)
Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant sydd mewn Perygl o gael eu Cam-drin drwy Gamfanteisio Rhywiol (2013)
Safeguarding Children from Abuse linked to a Belief in Spirit Possession (saesneg yn unig) (2008)
Cyfarwyddyd Ymarfer Cymru Gyfan ar gyfer Diogelu Plant a Allai Fod Wedi Cael Eu Masnachu (2008)
Safeguarding and Promoting the Welfare of Unaccompanied Asylum Seeking and Refugee Children (saesneg yn unig) (2010)
Safe from Harm: Safeguarding Children in Voluntary and Community Organisations in Wales (saesneg yn unig) (2007)
Keeping Learners Safe: The role of local authorities, governing bodies and proprietors of independent schools under the Education Act 2002 (saesneg yn unig) (2015)
Safeguarding Children in Education: handling allegations of abuse against teachers and other staff (saesneg yn unig) (2014)
The Right to Choose: Multi-agency statutory guidance for dealing with forced marriage (saesneg yn unig) (2008)
MAPPA Guidance v4 (saesneg yn unig) (2012)
Procedural Response to Unexpected Deaths in Childhood (PRUDiC) (saesneg yn unig) (2010)
Wales Accord on the Sharing of Personal Information (WASPI) (saesneg yn unig) (2010)
HM Government Seven Golden Rules for Information Sharing (saesneg yn unig)

Eriolwyr Annibynnol Ynglŷn â Masnachu Plant (ICTAS)

Barnardo's Cymru

Mae Eiriolwyr Annibynnol Masnachu Plant yn weithwyr proffesiynol sy’n rhoi cymorth i blant sydd o bosibl wedi cael eu masnachu. Cafodd darpariaeth yr Eiriolwyr ei dreialu gan Barnardo's yn 2014-15, a sefydlwyd tri safle i fabwysiadu’r cynllun yng Nghymru a Lloegr. 

I gael rhagor o wybodaeth am hyn a ffurflen atgyfeirio Eiriolwyr, ewch i’r wefan:

Llinell Atgyfeirio 24/7 y Gwasanaeth Cenedlaethol Atal Masnachu:

  • Ffôn - 0800 043 4303
  • E-bost - trafficking.referrals@bypmk.cjsm.net 

Cenedlaethol - Protocolau Cymru Gyfan (Oedolion):

Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru: canllaw i’r gyfraith (2011) (saesneg yn unig)
Wales Interim Policy & Procedures for the Protection of Vulnerable Adults from Abuse (saesneg yn unig) (2010 - updated 2013)
Keeping People Safe from Harm (saesneg yn unig) - EASY READ Summary
In Safe Hands (saesneg yn unig) (2000)
Practice Guidance on the Involvement of Independent Mental Capacity Advocates (IMCAs) in Safeguarding Adults (saesneg yn unig) (2009)
Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Code of Practice
Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Best Practice Mini-guide
Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - EASY READ Summary
Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Summary
Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Making decisions about your health welfare or finance
Deddf Gallu Meddyliol 2005
Deprivation of Liberty Safeguards (saesneg yn unig) - Mini-guide
Deprivation of Liberty Safeguards (saesneg yn unig) - EASY READ Summary