Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Wythnos Genedlaethol Diogelu

Safeguarding Week Logo Round Text COLOUR

Croeso i Wythnos Genedlaethol Diogelu. Bwriad y digwyddiad pwysig hwn yng nghalendr y bwrdd yw tynnu sylw at y nifer o broblemau diogelu sy’n effeithio ar blant ac oedolion yn ein cymunedau ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â nhw. Ar y cyd â’n partneriaid bwrdd statudol, Llywodraeth Cymru a Byrddau Diogelu eraill ar draws Cymru, gweler ein huchafbwyntiau dyddiol o weithgareddau sy’n digwydd yr wythnos hon ar draws y rhanbarth. Bydd y rhain yn helpu i godi ymwybyddiaeth o wahanol fathau o drais, yn ogystal â’n thema ddyddiol, fydd yn tynnu sylw at wahanol ffyrdd o ecsbloetio sy’n gyffredin iawn ac yn effeithio ar gymunedau a phobl Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Yn ogystal â’r nifer o weithgareddau sy’n digwydd drwy’r wythnos, fel rhan o’i ffocws ar Ecsbloetio Ariannol, bydd staff Dechrau’n Deg Ceredigion yn siarad â rhieni ynglŷn â pharatoi at Gredyd Cynhwysol fel rhan o’i raglen Let’s Talk Money. Bydd y sesiynau’n digwydd ar draws Ceredigion ar 30/11/18 Aberteifi, 14/11/18 Penparcau, 14/11/18 Aber-porth, Llanarth 5/11/18.

Dydd Llun 12 Tachwedd

Thema heddiw yw Ecsbloetio Troseddol

Mae Ecsbloetio Troseddol yn cynnwys sefyllfaoedd a pherthnasoedd ble mae person yn derbyn rhywbeth (e.e. bwyd, llety, cyffuriau, alcohol, sigaréts, hoffter, anrhegion, ac arian) am gyflawni tasg droseddol ar ran unigolyn arall neu grŵp. Gall y trais fod ar ffurf llinellau sirol neu gan droseddwyr neu gangiau yn meddiannu cartrefi oedolion bregus trwy orfodaeth y cyfeirir ato fel ‘bod yn gwcw yn y nyth’. Sylwch. Siaradwch. Stopiwch.

 

Dyma rai o’r digwyddiadau a gweithgareddau diogelu eraill sy’n digwydd ar draws y rhanbarth heddiw:

Sir Benfro

Mewn partneriaeth â’r DPJ Foundation, mae Sir Benfro yn lansio’n swyddogol eu Modiwl Hyfforddiant mewn Codi Ymwybyddiaeth ac Atal Hunanladdiad. Bydd aelodau o Staff o Wasanaeth Diogelu Integredig Sir Benfro yn hyrwyddo hwn yn ogystal â digwyddiadau eraill a gwybodaeth yn y Dderbynfa yn Neuadd y Sir yn Hwlffordd.

Mae Junior Safeguardians Sir Benfro ar y cyd â Fforwm Young Choices for Youth yn cyflawni sesiwn diogelu i bobl ifanc ag anghenion ychwanegol ar 12 Tachwedd yn Archifdy Sir Benfro

 

Ceredigion

Prosiect Plant sy’n Derbyn Gofal/Plant Mewn Angen Ray Ceredigion. Gweithgaredd a gyflwynir mewn partneriaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o beryglon ‘paratoi’. Bydd y sesiwn yn cynnwys fideo, trafodaeth a gweithgareddau a fydd yn galluogi pobl ifanc i adnabod peryglon paratoi.

 

 

Dydd Mawrth 13 Tachwedd 

Thema heddiw yw Ecsbloetio Rhywiol

 

Ecsbloetio Rhywiol yw pan fydd rhywun yn cael boddhad rhywiol, elw ariannol neu gynnydd trwy gamddefnyddio neu ecsbloetio person arall yn rhywiol, gan ddiystyru’r hawl am urddas, cydraddoldeb, ymreolaeth, a lles corfforol a meddyliol. Mae ecsbloetio rhywiol yn manteisio ar fenywod, plant a dynion bregus. Sylwch. Siaradwch. Stopiwch.

 

Dyma rai o’r digwyddiadau a gweithgareddau diogelu eraill sy’n digwydd ar draws y rhanbarth heddiw:

Sir Benfro

Mae’r Junior Safeguardians (Bwrdd ieuenctid Sir Benfro ar gyfer diogelu plant) yn cynnal eu trydedd Gynhadledd Diogelu ar gyfer pobl ifanc.

Bydd y cynrychiolwyr ifanc sy’n mynychu’r gynhadledd yn derbyn modiwl sydd newydd ei gynllunio Cadw Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion yn Ddiogel yn Sir Benfro yn ogystal â chynnal gweithdy gydag Ymddiriedolaeth Goffa Charlie Waller. Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ym 1997 er cof am Charlie Waller, dyn ifanc a gymerodd ei fywyd pan oedd yn dioddef o iselder. Yn fuan ar ôl ei farwolaeth, sefydlodd ei deulu'r Ymddiriedolaeth er mwyn addysgu pobl ifanc am bwysigrwydd cadw’n iach yn feddyliol a sut i wneud hyn. Byddan nhw hefyd yn derbyn gwybodaeth i fynd nôl â hi i’w grwpiau er mwyn codi proffil Diogelu yn unol ag Wythnos Genedlaethol Diogelu.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 

Sir Gaerfyrddin

Bydd stondinau a gwybodaeth yn Ysbyty Tywysog Phillip, a gefnogir gan Safonau Masnach, yn tynnu sylw at risgiau cam-drin pobl hŷn ac oedolion bregus yn ariannol

Ceredigion

Canolfan deuluol Llandysul

9:30am Sesiwn Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon 

9:30am – 12:30pm Sesiwn Cyngor ar Bopeth

 

Neuadd Eglwys Llanarth

10:30am – 1:30pm Sesiwn Cyngor ar Bopeth

1:30pm Sesiwn Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon 

 

Canolfan Deuluol Llanbed

Hyrwyddwr Ynni - William Jones

 

 

Dydd Mercher 14 Tachwedd

Thema heddiw yw Masnachu Pobl

Masnachu Pobl yw’r weithred o recriwtio, cludo, trosglwyddo, llochesu neu dderbyn pobl trwy fygwth, gorfodi neu dwyllo er mwyn cael rheolaeth dros berson arall, er mwyn ei ecsbloetio. Mae’r rhain i gyd wedi eu dadorchuddio yng Nghymru. Sylwch. Siaradwch. Stopiwch.

 

Dyma rai o’r digwyddiadau a gweithgareddau diogelu eraill sy’n digwydd ar draws y rhanbarth heddiw:

Powys

Yn y Pafiliwn. Llandrindod heddiw, Cynhadledd Diogelu Amlasiantaethol Powys 2018, Sylwch ar rywbeth …. Dywedwch fod rhywbeth yn digwydd

Bydd y gynhadledd hon yn mynd i’r afael â phroblemau fel Ecsbloetio a Chyfranogi ac Ymgysylltu. Mae’r areithiau allweddol yn cynnwys mewnbwn gan yr awdur Samantha Woodhouse a fydd yn siarad am ei phrofiadau ei hun o Ecsbloetio Plant yn Rhywiol a Steve Bartley o Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a fydd yn siarad â’r gynulleidfa am rai o’r problemau bywyd go iawn y mae pobl hŷn yn eu hwynebu, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail oed ac unigrwydd.

Sir Benfro.

Bydd Junior Safeguardians Sir Benfro yn mynychu Coleg Sir Benfro heddiw er mwyn siarad gyda myfyrwyr i gael gwybod sut mae pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel.

Hywel Dda

Bydd digwyddiad ymgysylltu heddiw yn Ysbyty Llwynhelyg gyda stondin a gwybodaeth, a gefnogir ar y cyd gan aelodau o’r tîm diogelu oedolion a phlant, a fydd yn tynnu sylw at broblemau diogelu presennol a darparu gwybodaeth ar sut i gael mynediad i wybodaeth a chymorth.

Ceredigion

Bydd cinio sy’n pontio’r cenedlaethau yn digwydd yng Nghanolfan Deuluol Borth a cheir sesiwn siarad gan yr Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon am ddarparwyr benthyciadau didrwydded.

 

Dydd Iau 15 Tachwedd

Themâu heddiw yw Ecsbloetio Ariannol

Mae Cam-drin Ariannol yn ymyriad â hawliau unigolyn o ran ei faterion neu asedau ariannol. Gall unrhyw un ddioddef cam-drin ariannol, ond mae grwpiau oed penodol yn fwy agored iddo, e.e. mae’n hysbys bod pobl hŷn a phobl sydd ag anableddau mewn mwy o berygl. Sylwch. Siaradwch. Stopiwch.

 

Mae’r digwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ar draws y rhanbarth heddiw yn cynnwys ein Cynhadledd Ranbarthol Bwrdd Diogelu Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru  CWMPAS sy’n digwydd yng Nghanolfan Halliwell, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.Rhoi Llais a Rheolaeth wrth Galon Arferion Diogelu Oedolion sy’n agored i Drais ac Esgeulustod yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru

Bydd y gynhadledd hon yn lansio dau ddarn o waith a gwblhawyd yn y 12 mis diwethaf gan Fwrdd Diogelu Oedolion Canolbarth a Gorllewin Cymru CWMPAS. Mae hefyd yn cynnwys areithiau allweddol gan y Farwnes Finlay, Dirprwy Llefarydd yn Nhŷ’r Arglwyddi a chadeirydd presennol Fforwm Galluedd Meddyliol Cymru a Lloegr, a Keith Towler, Is-gadeirydd presennol y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Dogfen Canllawiau Trothwy Diogelu Oedolion Rhanbarthol

Y ddogfen hon yw canlyniad cydweithredu rhwng Timau Diogelu Oedolion y pedwar awdurdod lleol yn Rhanbarth De a Gorllewin Cymru, Sir Benfro, a Sir Gaerfyrddin. Ceredigion a Phowys, Heddlu Dyfed Powys, Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Bwriad y ddogfen yw darparu canllaw i ymarferwyr yn gweithio mewn Arfer Diogelu Oedolion gyda golwg ar sicrhau bod y dull ymarfer yn gyson ar draws y rhanbarth ac yn unol ag egwyddorion craidd ac ysbryd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Bydd cadeirydd presennol y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol, Margaret Flynn, yn lansio’r Ddogfen Trothwy yn ffurfiol fel rhan o gynhadledd heddiw

 

 

 

Bywydau mwy Diogel, Teuluoedd Iachach

 

Taclo Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ein

Cymunedau

 

 

Mae unrhyw fath o drais a chamdriniaeth yn annerbyniol, ac mae unrhyw un sy’n

dioddef trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn haeddu

ymatebion effeithiol ac amserol gan yr holl wasanaethau cyhoeddus.

 

Mae ymddeddfu Deddf Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

(Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru

gydweithio mewn ffordd gyson a chydlynol er mwyn gwella deilliannau unigolion a’u

teuluoedd sy’n dioddef Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais

Rhywiol. Mae’r Ddeddf yn ategu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

(Cymru) 2014 sy’n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gweddnewid

gwasanaethau cymdeithasol a gwella llesiant oedolion a phlant sydd angen gofal a

chymorth, a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n ei gwneud yn

ofynnol i gyrff cyhoeddus feddwl am ba gamau a gweithgareddau sydd eu hangen er

mwyn gwella llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

 

Hon yw cyd-strategaeth cyntaf Canolbarth a Gorllewin Cymru er mwyn taclo Trais yn

erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol, ac mae’n amlinellu sut fydd y

rhanbarth yn cefnogi dioddefwyr a goroeswyr, yn mynd i’r afael â chyflawnwyr, yn

sicrhau bod gan weithwyr proffesiynol or offer a’r wybodaeth i weithredu, cynyddu

ymwybyddiaeth o’r materion a helpu plant, pobl ifanc a grwpiau eraill sy’n agored i

niwed ddeall anghydraddoldeb mewn perthnasoedd a bod ymddygiad camdriniol bob

amser yn annerbyniol.

 

Rydym eisiau sicrhau bod trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais

rhywiol yn cael ei gydnabod fel “busnes i bawb”; thema drawsffiniol sy’n ei gwneud

yn ofynnol i bob maes polisi cyhoeddus fynd i’r afael â hi a'i siapio, a gwella’r

gwasanaethau a ddarperir i’r rhai yr effeithir arnynt.

 

Nid yw pobl yn dioddef trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol

mewn gwactod, ac ni all gwasanaethau na’r gymdeithas ehangach daclo materion o’r

fath ar eu pennau eu hunain. Gyda ffocws cryf ar fecanweithiau ataliol, gwarchodol

a chefnogol, mae’n rhaid i ni weithio mewn partneriaeth gyda goroeswyr,

rhanddeiliaid a chymunedau er mwyn sicrhau bod y strategaeth ranbarthol hon yn

cael ei chyflawni mewn modd ystyrlon.

Ein cydweledigaeth yw y bydd goroeswyr, eu plant, teulu ehangach a chymunedau

yn gwybod sut mae cael yr help sydd ei angen arnynt ac o ble, darparu’r help

hwnnw mewn modd gyson a chydlynol, a gweithio tuag at greu cymdeithas ble na

oddefir unrhyw fath o drais yn erbyn merched, cam-drin domestig na thrais rhywiol.

 

Bydd Rhian Bowen Davies, cyn Ymgynghorydd Cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Trais ar Sail Rhywedd, Trais yn y Cartref a Thrais Rhywiol, yn lansio’r Cynllun Strategaeth a Chyflwyno fel rhan o’r gynhadledd heddiw.

 

Dydd Gwener 16 Tachwedd

Bydd Junior Safeguardians Sir Benfro’n datblygu cyfres o luniau i arddangos eu hwythnos sy’n llawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau, a byddan nhw’n rhannu’r rhain ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Ceredigion

Caiff sesiwn ei chyflwyno ar gredyd cynhwysol yng nghanolfan Deuluol Llanbed.