Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2017

Safeguarding Week Logo Round Text COLOUR Wythnos Genedlaethol Diogelu Cymru (13-17 Tachwedd 2017)

Cynhelir Wythnos Genedlaethol Diogelu rhwng 13 a 17 Tachwedd. Nod yr Wythnos Ddiogelu yw:

  • cyflenwi digwyddiadau codi ymwybyddiaeth ar gyfer y cyhoedd yn gyffredinol a gweithwyr proffesiynol i atgyfnerthu’r negeseuon yn ymwneud â diogelu plant ac oedolion sydd wrth risg,
  • codi ymwybyddiaeth o rôl ‘pawb’ wrth ddiogelu plant ac oedolion wrth risg a;
  • thynnu sylw at gefnogaeth ac ymyrraeth sydd ar gael yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Safeguarding 2017 02

LLUN: (Ch-Dd) Jake Morgan CYSUR Cadeirydd, Julie Breckon Rheolwr Busnes, Nicola Edwards Hywel Dda Pennaeth Diogelu Oedolion a Phlant (Nyrs Benodol), Jonathan Griffiths CWMPAS Cadeirydd.

Mae pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar draws Cymru wedi arwain wrth godi ymwybyddiaeth o thema diogelu benodol ac wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau gyda gwybodaeth bellach ar bob thema, sydd wedi’u haddasu i’w defnyddio yn ein hardaloedd lleol (gweler isod). 

                     Online Abuse Wel       Pages From 20171113 NSPCC Wales Sports Club Lealfets BILINGUAL Proofpdf (1)      20171115 MH Resilience Factsheet Children Cym     20171115 Mh Resilience Factsheet Adults Cym

                    VAWDASV Fact Sheets VAW Cym     VAWDASV Fact Sheets DA Cym     VAWDASV Fact Sheets SV Cym     20171114 MDS Factsheet Cym

Er mwyn tynnu sylw at ein thema, bydd Sir Benfro yn cynnal cynhadledd diogelu amlasiantaeth rhanbarthol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn canolbwyntio ar ddiogelu plant ac oedolion sydd wrth risg o gam-drin a cham-fanteisio ar-lein, gan gynnwys cam-drin ariannol, targedu pobl fregus, seibrdrosedd a secstio a diogelwch ar-lein. Bydd y themâu hyn hefyd yn cael eu hadlewyrchu mewn cynhadledd ddiogelu iau sydd wedi’i hanelu at bobl ifanc yn ein rhanbarth.

Er mwyn hyrwyddo ein thema ymhlith pobl ifanc, heriodd Ceredigion grwpiau ieuenctid i gynllunio poster i’w ddefnyddio’n lleol. Cynlluniwyd y poster buddugol (isod) ‘Seiberrfwlio – paid â bod yn flin tu ôl i’r sgrin’ gan Tyler o Ysgol Penglais a Penparcau clwb ieuenctid.  Da iawn, Tyler!

Cered Poster Comp Pic

Yn ystod yr wythnos, bydd asiantaethau partner Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd yn cynnal ystod o ddigwyddiadau arbenigol ac yn darparu hyfforddiant perthnasol i staff, yn gysylltiedig â themâu’r Wythnos Genedlaethol Diogelu.

Er enghraifft:

  • Bydd Grŵp Diogelu Iau Sir Gâr y Cyngor Ieuenctid yn creu ac yn rhannu animeiddiadau ar bob thema drwy’r wythnos.
  • Bydd stondinau gwybodaeth yn cael eu cynnal ar draws Ceredigion, gan gynnwys clybiau ieuenctid, canolfannau i deuluoedd a chanolfannau hamdden yn codi ymwybyddiaeth o faterion allweddol yn ymwneud ag e-ddiogelwch.
  • Bydd Coleg Sir Benfro yn lansio eu bwrdd Diogelu i Ddysgwyr ac yn cynnal hyfforddiant ar gyfer mentoriaid gwrth-fwlio, gan lansio’r Cynllun Monitro Cyfoedion Unedig.
  • Bydd sioeau ffordd ‘diogelu’ yr Heddlu yn cael eu cynnal mewn amryw leoliadau, gan ddefnyddio’r Orsaf Heddlu Symudol STARSKY.
  • Cynhelir sesiwn ‘cinio a dysgu’ ar Gaethwasiaeth Fodern yng Ngogledd, Canolbarth a De Powys.
  • Cynhelir digwyddiadau codi ymwybyddiaeth ar gyfer Staff Bwrdd Iechyd mewn ysbytai ar draws y rhanbarth i hyrwyddo amrywiaeth o faterion diogelu, gan gynnwys Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant, Caethwasiaeth Fodern a Cham-drin Domestig.

Gobeithir y bydd yr ystod o weithgareddau a digwyddiadau yn cynyddu gwybodaeth am faterion diogelu ac yn helpu i effeithio’n gadarnhaol ar ymddygiadau ac agwedd fel bod lles a diogelwch mwy o blant ac oedolion wrth risg yn cael eu hyrwyddo.

Am wybodaeth bellach ar ddigwyddiadau Cenedlaethol – cliciwch yma.


Pwrpas y dudalen hon yw rhoi gwybodaeth i chi mewn perthynas â chadw plant a phobl ifanc yn ddiogel yng nghyd-destun y pynciau canlynol:

 Kidscape LogoFpaChoices CymruNSPCC


Adnoddau ar-lein:Sexting Facts

Think U KnowPACE (1)Family Rights GroupPrinces TrustCRIN


Safeguarding Week Logo COLOUR

 

Diweddarwyd ar 17/11/17