Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Strategaeth ddrafft ar gyfer VAWDASV

Mplusww Children And Adults Logo B

Strategaeth ddrafft ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

  • Y cyfnod ymgynghori: 23/04/2018 - 29/06/2018 ~ 12:00
  •  
  • Cynulleidfa: Pob preswylydd, busnes a chorff trydydd sector.
  •  
  •  Ardal: Mid and West Wales region
  •  Adran / gwasanaeth y Cyngor: Cymunedau Sir Gar, Avril Bracey

 

Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i'r sector cyhoeddus yng Nghymru weithio gyda'i gilydd mewn modd cyson i wella'r canlyniadau ar gyfer unigolion a'u teuluoedd sy'n wynebu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig neu drais rhywiol.
Mae Adran 5 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi strategaeth ar y cyd.    

 

Sut i gymryd rhan

Ar-lein neu yn ystod digwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb a fydd yn cael eu hysbysebu ymlaen llaw.

 

Camau nesaf

Bydd y strategaeth yn cael ei haddasu yn dilyn adborth o'r Ymgynghoriad. Bydd yn cael ei chyhoeddi a'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Gorffennaf 2018.


 

 

Diweddarwyd ar 16/5/2018