Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Polisïau a Gweithdrefnau Rhanbarthol

Mplusww Children And Adults Logo B

Mae’r Is-grŵp Polisïau a Gweithdrefnau’n gweithredu ar y cyd ac mewn cydweithrediad gyda Byrddau CYSUR a CWMPAS fel ei gilydd. Mae’r Is-grŵp hwn yn ceisio cynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol trwy ddatblygu polisïau a gweithdrefnau rhanbarthol. Mae nifer o bolisïau a gweithdrefnau ar waith o fewn pob sefydliad. Prif amcan y Bwrdd yn 2017/18 yw gweithio tuag at ddatblygu’r rhain yn bolisïau a gweithdrefnau rhanbarthol er mwyn helpu hyrwyddo ymateb mwy cyson i arferion diogelu.

Caiff holl ddogfennaeth ranbarthol ei datblygu gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn cydweithrediad â phartneriaid ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru trwy system aml-asiantaeth ac wrth ymgynghori ag ymarferwyr y rheng flaen, defnyddwyr gwasanaeth, plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.


Mae pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar draws Cymru wedi arwain wrth godi ymwybyddiaeth o thema diogelu benodol ac wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau gyda gwybodaeth bellach ar bob thema, sydd wedi’u haddasu i’w defnyddio yn ein hardaloedd lleol (gweler isod). 

                     Online Abuse Wel       Pages From 20171113 NSPCC Wales Sports Club Lealfets BILINGUAL Proofpdf (1)      20171115 MH Resilience Factsheet Children Cym     20171115 Mh Resilience Factsheet Adults Cym

                    VAWDASV Fact Sheets VAW Cym     VAWDASV Fact Sheets DA Cym     VAWDASV Fact Sheets SV Cym     20171114 MDS Factsheet Cym


Cymorth Cynnar a Throthwy Anghenion Aml-asiantaeth

Nododd adolygiad o Fwrdd CYSUR gan ymgynghorydd annibynnol yr argymhelliad i lunio dogfennau cymorth cynnar a throthwy anghenion aml-asiantaeth er mwyn dod â chysondeb ledled y rhanbarth yn nhermau atgyfeirio plant ac oedolion mewn perygl. 

Y gyntaf oedd ffurflen atgyfeirio unigol i holl asiantaethau: 

Mae’r ail ddogfen wedi’i llunio i gynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol er mwyn rhoi eglurder dan ba amgylchiadau i atgyfeirio plant a’u teuluoedd am gefnogaeth ar draws y sbectrwm anghenion, gan adeiladu ar gryfderau teuluoedd a deilliannau personol:

CYSUR Windscreen Graphic Welsh


Protocol Amlasiantaethol – Trothwyau ar gyfer Ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47 a Wneir gan Wasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu ar y Cyd a chan Asiantaeth Unigol

Mae'r protocol hwn yn rhoi arweiniad i wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu a phartïon eraill sy'n rhan o unrhyw drafodaethau a/neu gyfarfodydd strategaeth ynghylch ymholiadau Amddiffyn Plant a wneir o dan Adran 47 o Ddeddf Plant 1989 lle mae angen i wasanaethau cymdeithasol a'r heddlu wneud ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47 ar y cyd neu lle mae angen i asiantaeth unigol wneud ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47.


Protocol ar gyfer Diogelu Plant sydd wedi’u Heffeithio gan Rieni sy’n profi Salwch Meddwl

Nod cyffredinol y Protocol hwn ydy sicrhau bod plant, gan gynnwys plant sydd heb eu geni i riant/rhieni sy’n profi salwch meddwl, yn derbyn cefnogaeth, diogelwch ac amddiffyniad priodol.


Protocol Adolygiad Arferion

Mae’r protocolau hyn wedi’u datblygu i roi eglurder i’r trefniadau gwaith ar gyfer Adolygiadau Arferion Plant ac Oedolion fel ei gilydd oddi fewn i ranbarth Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r dogfennau’n canolbwyntio ar egwyddorion ehangach Adolygiadau Arferion Plant ac Oedolion cyn i’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol wneud penderfyniad i gomisiynu’n ffurfiol Adolygiad Arferion Plant neu Oedolion neu Fforwm Proffesiynol Aml-asiantaeth.  


Ffurflen Atgyfeirio Aml-asiantaeth Oedolion mewn Perygl CWMPAS ‘Peilot (Ffa)

Yn unol â FfAA Plant, mae Bwrdd CWMPAS yn treialu fersiwn Oedolion er mwyn galluogi’r un cysondeb ar gyfer gwasanaethau oedolion. Mae disgwyl i’r peilot hwn redeg o fis Medi hyd at fis Rhagfyr 2017.


Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru Polisi Cwynion

Mae’r polisi isod yn datgan sut fydd y Bwrdd yn rheoli cwynion.


Protocol Amlasiantaeth ar gyfer Datrys Gwahaniaethau Proffesiynol 

Yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, mae hanes cryf o waith partneriaeth amlasiantaeth. Yn anochel, bydd gwahaniaethau proffesiynol yn codi ar adegau yng nghyd-destun gwaith diogelu cymhleth. Fodd bynnag, pan fydd gwahaniaethau proffesiynol yn digwydd nad ellir eu datrys yn anffurfiol, mae’n hanfodol bod pob aelod o staff neu weithiwr proffesiynol unigol yn gallu herio arfer a phenderfyniadau eraill mewn modd adeiladol a beirniadol. Yn y polisi isod, nodir sut y bydd gwahaniaethau proffesiynol yng nghyd-destun Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu datrys.


 

 

Diweddarwyd ar 16/05/2018