Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

HYFFORDDIANT

Mplusww Children And Adults Logo B

Strategaeth Hyfforddiant Diogelu Rhanbarthol Pob Oed

Busnes pawb yw diogelu pobl. Mae Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru (MAWWSB) yn ymroddi i ddarparu rhaglenni hyfforddiant amlasiantaethol o safon, er mwyn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n gweithio mewn sefydliadau sector statudol a phreifat a’r trydydd sector i ddiogelu a hyrwyddo ffyniant pobl, gan gynnwys atal ac amddiffyn rhag camdriniaeth ac esgeulustod a mathau eraill o niwed.


SEMINARAU, GWEITHDAI A DIGWYDDIADAU

Gweler isod fanylion am seminarau, gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau eraill yng Nghymru yn ymwneud â diogelu plant ac oedolion.

Gwnewch gais am le drwy'r darparwr uniongyrchol.

Ccfw Sidebar Learning Hub Cy

 

 

   Mae gwybodaeth am Hyfforddiant faenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Cymru Gyfan ar gael ar wefan Cyngor Gofal Cymru:

  http://www.cgcymru.org.uk/hyfforddiant-sylfaenol-ar-ymwybyddiaeth-o-ddiogelu


Dim ond yr hyfforddiant a gynhelir yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a restrir isod. Am hyfforddiant mewn ardaloedd eraill, ewch i wefan Plant yng Nghymru.  

 

Children In Wales

 

8 Feb 2019

Hybu Dinasyddiaeth Ddigidol, Llesiant a Gwydnwch i Blant a Phobl Ifanc sy’n Tyfu i Fyny mewn Byd Digidol

Cwrs undydd Rydyn ni’n byw mewn cyfnod o gysylltedd parhaus…

Lleoliad:
Caerdydd

21 Feb 2019

Goruchwyliaeth: Model ar gyfer Ymarfer

Adborth “Roedd yn amlwg fod yr hyfforddwr yn gyfathrebwr cymwys…

Lleoliad:
Caerdydd

5 Mar 2019

Sgyrsiau am ‘yr hyn sy’n bwysig i Plant a Phobl Ifanc?’

Cwrs undydd Sgyrsiau gyda Phlant a Phobl Ifanc o dan…

Lleoliad:
Merthyr Tudful

13 Mar 2019

“Cadw Ein Plant Yn Ddiogel” Hyfforddiant i’r Person Dynodedig Ar Gyfer Amddiffyn Plant

Cwrs Deuddydd Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw…

Lleoliad:
Pen-y-bont

14 Mar 2019

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

Cwrs undydd Mae seicoleg gadarnhaol yn canolbwyntio ar ddeall ein…

Lleoliad:
Abertawe

 

Diweddarwyd ar 03/07/2018