Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Polisïau a Gweithdrefnau Rhanbarthol

Mplusww Children And Adults Logo B

Mae’r Is-grŵp Polisïau a Gweithdrefnau’n gweithredu ar y cyd ac mewn cydweithrediad gyda Byrddau CYSUR a CWMPAS fel ei gilydd. Mae’r Is-grŵp hwn yn ceisio cynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol trwy ddatblygu polisïau a gweithdrefnau rhanbarthol. Mae nifer o bolisïau a gweithdrefnau ar waith o fewn pob sefydliad. Prif amcan y Bwrdd yn 2017/18 yw gweithio tuag at ddatblygu’r rhain yn bolisïau a gweithdrefnau rhanbarthol er mwyn helpu hyrwyddo ymateb mwy cyson i arferion diogelu.

Caiff holl ddogfennaeth ranbarthol ei datblygu gan Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru mewn cydweithrediad â phartneriaid ledled Canolbarth a Gorllewin Cymru trwy system aml-asiantaeth ac wrth ymgynghori ag ymarferwyr y rheng flaen, defnyddwyr gwasanaeth, plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.


Cymorth Cynnar a Throthwy Anghenion Aml-asiantaeth

Nododd adolygiad o Fwrdd CYSUR gan ymgynghorydd annibynnol yr argymhelliad i lunio dogfennau cymorth cynnar a throthwy anghenion aml-asiantaeth er mwyn dod â chysondeb ledled y rhanbarth yn nhermau atgyfeirio plant ac oedolion mewn perygl. 

Y gyntaf oedd ffurflen atgyfeirio unigol i holl asiantaethau: 

Mae’r ail ddogfen wedi’i llunio i gynnig arweiniad i weithwyr proffesiynol er mwyn rhoi eglurder dan ba amgylchiadau i atgyfeirio plant a’u teuluoedd am gefnogaeth ar draws y sbectrwm anghenion, gan adeiladu ar gryfderau teuluoedd a deilliannau personol:

CYSUR Windscreen Graphic Welsh


Protocol Amlasiantaethol – Trothwyau ar gyfer Ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47 a Wneir gan Wasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu ar y Cyd a chan Asiantaeth Unigol

Mae'r protocol hwn yn rhoi arweiniad i wasanaethau cymdeithasol, yr heddlu a phartïon eraill sy'n rhan o unrhyw drafodaethau a/neu gyfarfodydd strategaeth ynghylch ymholiadau Amddiffyn Plant a wneir o dan Adran 47 o Ddeddf Plant 1989 lle mae angen i wasanaethau cymdeithasol a'r heddlu wneud ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47 ar y cyd neu lle mae angen i asiantaeth unigol wneud ymholiadau Amddiffyn Plant o dan Adran 47.


Protocol ar gyfer Diogelu Plant sydd wedi’u Heffeithio gan Rieni sy’n profi Salwch Meddwl

Nod cyffredinol y Protocol hwn ydy sicrhau bod plant, gan gynnwys plant sydd heb eu geni i riant/rhieni sy’n profi salwch meddwl, yn derbyn cefnogaeth, diogelwch ac amddiffyniad priodol.


Protocol Adolygiad Arferion

Mae’r protocolau hyn wedi’u datblygu i roi eglurder i’r trefniadau gwaith ar gyfer Adolygiadau Arferion Plant ac Oedolion fel ei gilydd oddi fewn i ranbarth Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r dogfennau’n canolbwyntio ar egwyddorion ehangach Adolygiadau Arferion Plant ac Oedolion cyn i’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol wneud penderfyniad i gomisiynu’n ffurfiol Adolygiad Arferion Plant neu Oedolion neu Fforwm Proffesiynol Aml-asiantaeth.  


Ffurflen Atgyfeirio Aml-asiantaeth Oedolion mewn Perygl CWMPAS ‘Peilot (Ffa)

Yn unol â FfAA Plant, mae Bwrdd CWMPAS yn treialu fersiwn Oedolion er mwyn galluogi’r un cysondeb ar gyfer gwasanaethau oedolion. Mae disgwyl i’r peilot hwn redeg o fis Medi hyd at fis Rhagfyr 2017.


Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru Polisi Cwynion

Mae’r polisi isod yn datgan sut fydd y Bwrdd yn rheoli cwynion.


 

 

 

Diweddarwyd ar 26/03/2018