Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol - Plant

NEWYDD:
Mplusww Children Logo CYSUR

‘Ni ddaethpwyd â nhw’ - ‘Heb Fynychu’

Mae Cyngor Dinas Nottingham, Grŵp Comisiynu Clinigol GIC Dinas Nottingham a Bwrdd Diogelu Plant Dinas Nottingham wedi comisiynu animeiddiad fideo ar y cyd er mwyn annog ymarferwyr i adnabod plant fel ‘Ni ddaethpwyd â nhw’ yn hytrach na ‘Heb Fynychu’ wrth gyfeirio at y ffaith nad oeddent yn bresennol mewn apwyntiadau meddygol.

Mae’r animeiddiad yn ffordd bwerus o’n hatgoffa nad yw plant yn mynd â’u hunain i apwyntiadau; rhaid i rieni neu ofalwyr fynd â nhw. Mae’r animeiddiad, felly, yn annog ymarferwyr i ystyried yr effaith y mae colli apwyntiadau yn ei gael ar les plentyn.

Nottscc LogoAm ragor o wybodaeth ynghylch Bwrdd Diogelu Plant Dinas Nottingham, ewch i www.nottinghamcity.gov.uk/ncscb os gwelwch yn dda.


PROTOCOLAU A GWEITHDREFNAU

Cenedlaethol - Protocolau Cymru Gyfan:

• Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)

• Protocol Cymru Gyfan Diogelu Plant a Phobl Ifanc sy’n cael eu heffeithio gan Gam-drin Domestig (2011)

• Safeguarding Children in whom Illness is Fabricated or Induced (saesneg yn unig) (2008)

• Llurguniad Organau Rhywiol Benywaidd (FGM) (2011)

• Rheoli pobl ifanc sy’n cyflawni ymddygiad rhywiol niweidiol (2012)

• Plant sydd ar goll - Plant sy'n rhedeg i ffwrdd neu'n mynd ar goll o'u cartref neu o leoliad gofal (2011)

• Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc sydd mewn perygl neu sy’n profi niwed trwy ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) (2015)

• Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant sydd mewn Perygl o gael eu Cam-drin drwy Gamfanteisio Rhywiol (2013)

• Safeguarding Children from Abuse linked to a Belief in Spirit Possession (saesneg yn unig) (2008)

• Cyfarwyddyd Ymarfer Cymru Gyfan ar gyfer Diogelu Plant a Allai Fod Wedi Cael Eu Masnachu (2008)

 Safeguarding and Promoting the Welfare of Unaccompanied Asylum Seeking and Refugee Children (saesneg yn unig) (2010)

 Safe from Harm: Safeguarding Children in Voluntary and Community Organisations in Wales (saesneg yn unig) (2007)

• Care Council for Wales - Child Care Law

• Keeping Learners Safe: The role of local authorities, governing bodies and proprietors of independent schools under the Education Act 2002 (saesneg yn unig) (2015)

• Safeguarding Children in Education: handling allegations of abuse against teachers and other staff (saesneg yn unig) (2014)

• The Right to Choose: Multi-agency statutory guidance for dealing with forced marriage (saesneg yn unig) (2008)

• MAPPA Guidance v4 (saesneg yn unig) (2012)

• Procedural Response to Unexpected Deaths in Childhood (PRUDiC) (saesneg yn unig) (2010)

• Wales Accord on the Sharing of Personal Information (WASPI) (saesneg yn unig) (2010)

• HM Government Seven Golden Rules for Information Sharing (saesneg yn unig)

• NSPCC - Harmful Sexual Behaviour Framework

• STOP IT NOW - cyhoeddiadau defnyddiol


Eiriolwyr Annibynnol ynglŷn â Masnachu Plant (ICTAs)

Mae Eiriolwyr Annibynnol Masnachu Plant yn weithwyr proffesiynol sy’n rhoi cymorth i blant sydd o bosibl wedi cael eu masnachu. Cafodd darpariaeth yr Eiriolwyr ei dreialu gan Barnardo's yn 2014-15, a sefydlwyd tri safle i fabwysiadu’r cynllun yng Nghymru a Lloegr. 

Barnardos Cymru

i gael rhagor o wybodaeth am hyn a ffurflen atgyfeirio Eiriolwyr, ewch i’r wefan:

Llinell Atgyfeirio 24/7 y Gwasanaeth Cenedlaethol Atal Masnachu:

  • Ffôn - 0800 043 4303
  • E-bost - trafficking.referrals@bypmk.cjsm.net 

Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) 

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Prosiect Gwirionedd ac i gymryd rhan, ewch i: www.iicsa.org.uk/victims-and-survivors

IICSA

 

 Diweddarwyd ar 11/11/16