Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ein Hadroddiadiau Blynyddol

Mplusww Children And Adults Logo BMae Byrddau Diogelu Rhanbarthol yn gweithredu o dan Ran 7 Deddf  Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Mae llesiant ei dinasyddion yn ganolog i bolisi a deddfwriaeth gyfredol Llywodraeth Cymru.  O fewn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), mae Llywodraeth Cymru yn ceisio diffinio a mesur llesiant ei dinasyddion mewn amrywiaeth o ffyrdd.  Mae hyn yn cynnwys iechyd corfforol a meddyliol, llesiant emosiynol, llesiant cymdeithasol ac economaidd, addysg, hyfforddiant a hamdden, yn ogystal â pha mor dda y mae ei dinasyddion yn cael eu hatal a'u hamddiffyn rhag dioddef camdriniaeth, esgeulustod a mathau eraill o niwed. Felly mae'r angen i sicrhau bod dinasyddion Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael eu hatal a’u hamddiffyn yn ddigonol rhag dioddef camdriniaeth, esgeulustod a mathau eraill o niwed yn swyddogaeth graidd ac yn gyfrifoldeb i Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn gofyn bod pob Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol i ddangos i ba raddau y mae’r Bwrdd Diogelu wedi rhoi ei gynllun blynyddol mwyaf diweddar ar waith. Felly, rydym yn falch o gyflwyno ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru ar gyfer 2017-18.

 

Ein Presennol Adroddiadau: 

 

Hadroddiadau Blaenorol:

 


OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN -Cliciwch yma

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch ymaDiweddarwyd ar 31/07/2017