Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

CYSYLLTIADAU A DOLENNI DEFNYDDIOL

Mplusww Children And Adults Logo BOs hoffech wybod rhagor am Fwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yna e-bostiwch:

• cysur@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer y Bwrdd Plant
cwmpas@pembrokeshire.gov.uk ar gyfer y Bwrdd Oedolion

 

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM BLENTYN -Cliciwch yma

OS BYDD GENNYCH BRYDERON AM OEDOLYN - Cliciwch yma


LLINELLAU CYMORTH:Picviewbig

• NSPCC - 0800 800 500

• CHILDLINE - 0800 1111

• SILVERLINE - 0800 4 70 80 90

• AGE CYMRU - 0800 169 2081

• ACTION ON ELDER ABUSE - 0808 808 8141


Cam-drin Domestig a Thrais RhywiolLive Fear Free Horizontal

Mae cam-drin a thrais o'r fath yn cynnwys trais rhywiol a rheoli gorfodol.

Llinell gymorth Byw Heb Ofn:  0808 80 10 800      

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Ewch i'r wefan: http://bywhebofn.llyw.cymru


Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

West Wales Womens Aid

Yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig a gwasanaethau atal.

Rhif llinell gymorth: 01970 625585  E-bost: info@westwalesdas.co.uk

Ewch i'r wefan: http://www.westwalesdas.org/


Caethwasiaeth

Mae Caethwasiaeth Fodern, a elwir hefyd yn 'fasnachu pobl' yn digwydd ledled y byd, gan gynnwys yng Nghymru.

Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: 0800 0121 700


Trais yn Seiliedig ar Anrhydedd a Phriodasau dan Orfod

Priodas dan Orfod yw lle na fydd un neu'r ddau berson yn cytuno'n llwyr i'r briodas a lle y rhoddir pwysau ar rywun neu cânt eu cam-drin. Mae Priodas dan Orfod yn un ffurf o Drais yn Seiliedig ar Anrhydedd (HBV).

Llinell Gymorth Uned Priodasau dan Orfod: 020 7008 0151


Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod

Tynnu organau cenhedlu benywod yn llwyr neu'n rhannol am resymau anfeddygol.

Llinell Gymorth Anffurfio Organau Cenhedlu Benywaidd NSPCC: 0800 028 3550 

E-bost: help@nspcc.org.uk


GWASANAETHAU EIRIOLAETH

Gwasanaethau Eiriolaeth Gorllewin CymruTros Gynnal Plant

Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn rhoi cymorth i blant a phobl ifanc yn Sir Benfro, Ceredigion a Chaerfyrddin.

Rhadffôn Tros Gynnal Plant: 0808 168 2599

E-bost: westwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk

Ewch i'r wefan: http://www.trosgynnal.org.uk/home


EIRIOL - Eiriolaeth Annibynnol Iechyd Meddwl a GofalwyrEiriol

Ffôn: 01267 231122 E-bost: eiriol@eiriol.org.uk

Ewch i'r wefan: http://www.eiriol.org.uk


DEWIS - Canolfan dros Fyw'n AnnibynnolDEWIS

Ffôn: 01443 827930 E-bost: info@dewiscil.org.uk

Ewch i'r wefan: http://www.dewiscil.org.uk/eirolaeth


DOLENNI DEFNYDDIOL ERAILL

Cwtsh Cymorth Dyfed Powys - Help HubDP Help Hub

Cefnogi dioddefwyr troseddau yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Ffôn: 0300 1232996  

E-bost: contactmehelphub@victimsupport.org.uk

Ewch i'r wefan: http://www.dyfedpowys-helphub.org.uk


The Roots Foundation CymruThe Roots Foundation Wales

Mae The Roots Foundation Cymru yn elusen a arweinir gan wirfoddolwyr sydd wedi’i lleoli yn Abertawe, a’i nod yw cefnogi pobl ifanc mewn gofal, rhai sy’n gadael gofal, plant mewn angen ac oedolion sydd wedi gadael gofal ac yn y cyfnod trawsnewid i fyw fel oedolyn annibynnol. Rydym yn bwriadu cynnig gwasanaeth cyfannol, unigryw i’n cleientiaid, gan sicrhau ein bod yn annog a rhoi’r grym i unigolion gyfranogi’n gadarnhaol o fewn cymdeithas a chaffael sgiliau, profiadau a galluoedd newydd o ganlyniad i’n cyfraniad.

Gallwn addasu ein cefnogaeth i adlewyrchu anghenion ein cleientiaid, gan ystyried ffactorau a all fod yn rhwystrau i gyfranogi, gan weithio’n sensitif i ddewis y cleient bob amser.

Gobeithio y cewch yr holl wybodaeth rydych ei hangen ar y wefan amdanom mi a’n sefydliad. Os ydych angen mwy o wybodaeth, cofiwch gysylltu â ni ar:

Ffôn: 01792 584254 

E-bost: admin@therootsfoundationwales.org.uk

Neu ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth ar brosiectau.


 

Ieuenctid Sir Benfro

Mae Ieuenctid Sir Benfro yn rhoi profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chymorth personol i bobl ifanc rhwng a 11 a 25 oed.

Ewch i'r wefan: http://www.pembrokeshireyouth.co.uk


Swyddfa'r Comisiynydd PlantChildrens Commissioner

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn siarad ar ran plant a phobl ifanc, gan roi gwybodaeth iddynt am hawliau a'u hannog i ddweud eu dweud ar faterion sy'n effeithio ar eu bywydau.

Ewch i'r wefan: www.complantcymru.org.uk

Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn

Older Peoples Commissioner

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar ran pobl hŷn ledled Cymru, yn sefyll drostynt ac yn siarad ar eu rhan.

Ewch i'r wefan: www.olderpeoplewales.com


Gwefan Llywodraeth Cymru

http://gov.wales/topics/health/socialcare/safeguarding


Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

http://cssiw.org.uk/


Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

http://www.ombudsman-wales.org.uk


Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru (WSMP)

http://www.wmp.org.uk/


Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian


 


Diweddarwyd ar 11/11/16