Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cenedlaethol Protocolau a Gweithdrefnau

Welsh Govt BW

Llywodraeth Cymru Codau Ymarfer a Chanllawiau Statudol 

Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl:

• Cyfrol 1 - Cyflwyniad a Throsolwg

• Cyfrol 2 - Adolygiadau Ymarfer Plant

Cyfrol 3 - Adolygiadau Ymarfer Oedolion Amlasiantaethol

• Cyfrol 4 - Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion

Cyfrol 5 - Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Plant sy'n Wynebu Risg

• Cyfrol 6 - Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Oedolion sy'n Wynebu Risg 

Cyhoeddir y codau ymarfer hyn o dan adran 145 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Rhaid i awdurdodau lleol, wrth arfer eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, weithredu yn unol â'r gofynion a geir yn y codau hyn.

Cyhoeddir y canllawiau statudol hyn o dan adran 169 o’r Ddeddf. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ystyried y canllawiau hyn mewn perthynas â threfniadau partneriaeth sy’n ofynnol o dan adran 166 o’r Ddeddf.


Cenedlaethol - Protocolau Cymru Gyfan (PLANT):

• Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan (2008)

• Protocol Cymru Gyfan Diogelu Plant a Phobl Ifanc sy’n cael eu heffeithio gan Gam-drin Domestig (2011)

• Safeguarding Children in whom Illness is Fabricated or Induced (saesneg yn unig) (2008)

• Llurguniad Organau Rhywiol Benywaidd (FGM) (2011)

• Rheoli pobl ifanc sy’n cyflawni ymddygiad rhywiol niweidiol (2012)

• Plant sydd ar goll - Plant sy'n rhedeg i ffwrdd neu'n mynd ar goll o'u cartref neu o leoliad gofal (2011)

• Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc sydd mewn perygl neu sy’n profi niwed trwy ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) (2015)

• Diogelu a Hyrwyddo Lles Plant sydd mewn Perygl o gael eu Cam-drin drwy Gamfanteisio Rhywiol (2013)

• Safeguarding Children from Abuse linked to a Belief in Spirit Possession (saesneg yn unig) (2008)

• Cyfarwyddyd Ymarfer Cymru Gyfan ar gyfer Diogelu Plant a Allai Fod Wedi Cael Eu Masnachu (2008)

 Safeguarding and Promoting the Welfare of Unaccompanied Asylum Seeking and Refugee Children (saesneg yn unig) (2010)

 Safe from Harm: Safeguarding Children in Voluntary and Community Organisations in Wales (saesneg yn unig) (2007)

• Care Council for Wales - Child Care Law

• Keeping Learners Safe: The role of local authorities, governing bodies and proprietors of independent schools under the Education Act 2002 (saesneg yn unig) (2015)

• Safeguarding Children in Education: handling allegations of abuse against teachers and other staff (saesneg yn unig) (2014)

• The Right to Choose: Multi-agency statutory guidance for dealing with forced marriage (saesneg yn unig) (2008)

• MAPPA Guidance v4 (saesneg yn unig) (2012)

• Procedural Response to Unexpected Deaths in Childhood (PRUDiC) (saesneg yn unig) (2010)

• Wales Accord on the Sharing of Personal Information (WASPI) (saesneg yn unig) (2010)

• HM Government Seven Golden Rules for Information Sharing (saesneg yn unig)

• NSPCC - Harmful Sexual Behaviour Framework

• STOP IT NOW - cyhoeddiadau defnyddiol


Eiriolwyr Annibynnol ynglŷn â Masnachu Plant (ICTAs)

Mae Eiriolwyr Annibynnol Masnachu Plant yn weithwyr proffesiynol sy’n rhoi cymorth i blant sydd o bosibl wedi cael eu masnachu. Cafodd darpariaeth yr Eiriolwyr ei dreialu gan Barnardo's yn 2014-15, a sefydlwyd tri safle i fabwysiadu’r cynllun yng Nghymru a Lloegr. 

Barnardos Cymru

i gael rhagor o wybodaeth am hyn a ffurflen atgyfeirio Eiriolwyr, ewch i’r wefan:

Llinell Atgyfeirio 24/7 y Gwasanaeth Cenedlaethol Atal Masnachu:

  • Ffôn - 0800 043 4303
  • E-bost - trafficking.referrals@bypmk.cjsm.net 

Cenedlaethol - Protocolau Cymru Gyfan (OEDOLION):

• Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru: canllaw i’r gyfraith (2011)

• Wales Interim Policy & Procedures for the Protection of Vulnerable Adults from Abuse (saesneg yn unig) (2010 - updated 2013)

• Keeping People Safe from Harm (saesneg yn unig) - EASY READ Summary

• In Safe Hands (saesneg yn unig) (2000)

• Practice Guidance on the Involvement of Independent Mental Capacity Advocates (IMCAs) in Safeguarding Adults (saesneg yn unig) (2009)

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Code of Practice

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Best Practice Mini-guide

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - EASY READ Summary

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Summary

• Mental Capacity Act 2005 (saesneg yn unig) - Making decisions about your health welfare or finance

• Deddf Gallu Meddyliol 2005

• Deprivation of Liberty Safeguards (saesneg yn unig) - Mini-guide

• Deprivation of Liberty Safeguards (saesneg yn unig) - EASY READ Summary


 

 Diweddarwyd ar 17/05/2018