IMG 20170601 122356 IMG 20170601 124700 1 2 3 4 5 6 8 14 15 16 17 IMG 20170420 121616 Ser Saff Bethanys Bullyingll Haunt U 2 Wills Just Dont Do It 2 Cered Poster Comp Pic Cyber Bullying Selfie Diane Bethany Jnr Conf 17 3 MHYC Bullying Poster 2 MHYC Bullying Poster Welsh Cyber Bullying Poster Snapchat Safety Film Launched By Ceredigon Pupils Wins Prize In Cardiff Bay 1 Snapchat Safety Film Launched By Ceredigon Pupils Wins Prize In Cardiff Bay 2 20180419 Joint CYSUR CADW CWMPAS Board

Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

CADW: Bwrdd Iau Diogelu Plant Rhanbarthol

CADW

Gelwir y Bwrdd Iau Diogelu Plant Rhanbarthol hefyd yn CADW (Children taking Action Differently in Wales).  Mae'r grŵp wedi'i ffurfio o bobl ifanc o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Diben CADW yw:

 • sicrhau bod pobl ifanc yn deall beth yw diogelu a chodi ymwybyddiaeth
 • gweithio ar ran pobl ifanc ledled y pedair sir
 • trafod sut i gadw pobl ifanc yn ddiogel
 • rhannu barn pobl ifanc
 • herio penderfyniadau'r Uwch Fwrdd Diogelu Rhanbarthol.

Logo

Datblygwyd y clip fideo fel prosiect Fixers, wedi’i arwain gan Bethany Roberts, un o’n haelodau CADW: http://www.fixers.org.uk/index.php?mo...

Mae Bethany, 17, o Aberdaugleddau, eisiau helpu pobl ifanc i adeiladu gwytnwch yn erbyn labeli.


"Dyma enghraifft o waith diogelu ar ei fwyaf blaengar. Mae’r bobl ifanc hyn yn bartneriaid cyfartal yn ein hymateb o ran diogelu, a’r her i’r byrddau diogelu rhanbarthol i oedolion, a’r bwrdd cenedlaethol yn wir, yw gwrando ar eu her ac ymateb yn briodol iddi." Keith Towler, Is-gadeirydd, BDGA

NISB LogoDarllenwch y blog Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ar ymweliad CADWSG â Bwrdd Gweithredol CYSUR #Llaisplentyn

http://bwrdddiogelu.cymru/2017/09/05/safeguarding-voice-resilience/?noredirect=cy_GB


Cynhelir y cyfarfodydd yn chwarterol, naill ai ym Mhowys, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro yn eu tro.

Yn y cyfarfodydd, cafwyd adborth gan y bobl ifanc ar y gweithgareddau sirol unigol. Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys cynhadledd a gynhaliwyd ar Ddiogelwch yn Sir Benfro a chynhyrchiad DVD Gwrth-fwlio a wnaed gan BIDPLl Ceredigion - Sêr Saff.

Mae’r cyfarfodydd yn cynnwys trafodaethau gydag ymwelwyr, megis aelodau o Fwrdd Gweithredol CYSUR a’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.  Mae trafodaethau blaenorol hefyd wedi cynnwys sut gall CADW a gweithwyr gwasanaethau plant wella’r cydweithio, ynghyd â barn y grŵp ar sut y gellir cael cynrychiolaeth ehangach gan bobl ifanc.

(Os ydych am gymryd rhan, cysylltwch os gwelwch yn dda. Manylion cyswllt rhanbarthol isod)


Prif flaenoriaethau cyfredol grŵp CADW yw:

 • Camddefnyddio sylweddau
 • Iechyd meddwl
 • Cam-fanteisio’n rhywiol ar blant - gan gynnwys diogelwch ar-lein a secstio
 • Bwlio
 • Sut i adeiladau perthnasoedd iach

Awgrymiadau/Syniadau CADW dros welliannau.

 • Cwricwlwm ABCh gwell
 • Cyrsiau a hyfforddiant arall yn hytrach na fideos i gynnwys pynciau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.
 • Sicrhau bod gwybodaeth gyfredol leol a chenedlaethol ynglŷn â ble i fynd am gymorth a chyngor ar gael mewn ysgolion.
 • Angen hyfforddiant manwl yn fwy cyson ar sut i ddelio gyda bwlio, problemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar weithwyr proffesiynol, ynghyd â phobl ifanc.
 • Atgyfnerthiad positif hefyd ei angen er mwyn annog ysgolion sy’n cymryd camau rhagweithiol i ddelio â bwlio.
 • Angen mwy o adnoddau er mwyn galluogi staff sy’n dysgu i gael amser i ymgymryd â dyletswyddau gofal bugeiliol.
 • Mae cydnerthedd yn rhan hanfodol o Ddiogelu - nodwyd bod angen mwy o gydnabyddiaeth a chefnogaeth i gylchoedd teuluol a chymdeithasol er mwyn adeiladau cydnerthedd.

Os ydych am ddarganfod mwy o wybodaeth am CADW ac/neu efallai am ymuno gyda’r Bobl Ifanc eraill ar fwrdd CADW neu eich bwrdd diogelu iau lleol, cysylltwch os gwelwch yn dda.

 

       Sir Gaerfyrddin - Cyngor Ieuenctid Sir GarCarms Youth Council

       Sarah Powell:

       sjpowell@carmarthenshire.gov.uk

       Ffôn: 07769305470

 

Safeguardians Poster 3

        

        Sir Benfro - Junior Safeguardians

        Nadine Farmer:

        Nadine.Farmer@pembrokeshire.gov.uk

        Ffôn: 01437 775295 - 07795 612917

 

 

Ser Saff    Ceredigion - Sêr Saff

    Pete Bradley:

    peter.bradley@tgpcymru.org.uk

    Ffôn: 07768161452

 

 

Eat Carrots

   Sir Powys - Eat Carrots Be Safe from Elephants

   Lucy Hodges (Participation Worker)

   Lucy.hodges@tgpcymru.org.uk

   Ffôn: 07576748807

 


 Tros Gynnal Plant

 

Diweddarwyd ar  23/04/2018