Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ein Canlyuniadau Strategol

Ein Canlyniadau StrategolMplusww Children And Adults Logo B

  1. Gwella Canlyniadau:  Bod yn sicr bod ymatebion effeithlon, effeithiol a chydlynol i anghenion canfyddedig plant, ar draws y 'continwwm angen' sy'n arwain at ganlyniadau gwell i'r plant hynny
  2. Gwell Ymgysylltu:  Dangos bod llais y plentyn yn ganolog i'n gwaith, a bod barn plant, pobl ifanc, eu teuluoedd ac ymarferwyr rheng flaen yn llywio arferion ac yn rhoi ffurf ar wasanaethau
  3. Mwy o Wybodaeth:   Bod yn sicr ein bod yn adnabod y plant sydd yn y perygl mwyaf yn ein rhanbarth ac yn eu diogelu yn effeithiol
  4. Dysgu Parhaus:   Datblygu’n barhaus a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn i ganlyniadau ar gyfer plant sydd mewn perygl wella
  5. Arweinyddiaeth Gref:   Darparu arweinyddiaeth strategol ar draws y bartneriaeth mewn perthynas â diogelu
  6. Cydymffurfiaeth y gwelir tystiolaeth ohoni:   Sicrhau bod Byrddau Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gallu dangos effeithiolrwydd o ran cyflawni yn erbyn eu swyddogaethau statudol

 

 

Diweddarwyd ar 4/8/2017