Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

NISB Logo

Am y Bwrdd

Dyma Adroddiad Blynyddol cyntaf y Bwrdd Diogelu Gwladol Annibynnol a sefydlwyd yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. Mae gan y Bwrdd Gwladol dair dyletswydd sylfaenol. Mae’r rhain fel a ganlyn:

1. Darparu cefnogaeth a chyngor i Fyrddau Diogelu er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu’n effeithiol

2. Adrodd ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau i ddiogelu plant ac oedolion yng Nghymru

3. Gwneud argymhellion i Weinidogion Cymru ynglŷn â’r modd y gellir gwella’r trefniadau hynny (Adran 132 (2)).

Mae’r rheoliadau a wnaed yn unol â Ddeddf 2014 yn nodi’r ffordd y dylai’r Bwrdd Gwladol arfer ei swyddogaethau. Un swyddogaeth bwysig yw’r angen i ymgynghori â’r rheiny a allai gael eu heffeithio gan y trefniadau i ddiogelu plant ac oedolion yng Nghymru.1

Mae’r Bwrdd Gwladol yn gweithio yn rhan-amser. Disgwylir i’w chwe aelod dreulio o leiaf ddiwrnod y mis yn gweithio ar faterion y Bwrdd Gwladol.


Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol wedi lansio ei wefan newydd.

Gallwch ei gael yn www.safeguardingboard.wales a www.bwrdddiogelu.cymru.

Ewch i'r gwefan am wybodaeth ar y Bwrdd Cenedlaethol a darllenwch y blog i darganfyddwch beth maen nhw wedi bod hyd at.


Adroddiad ar Ddiogelu a Phlant sy’n Cael eu Haddysgu Gartref

Page Icon

Cododd marwolaeth Dylan Seabridge y cwestiwn a yw’r mecanweithiau ddiogelu bresennol ar gyfer plant sy’n cael eu haddysgu gartref yn ddigonol. Yn Chwefror 2017 comisiynodd y Bwrdd Annibynnol Diogelu Cenedlaethol (BDAC) CASCADE, Canolfan Ymchwil A Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, ym Mhrifysgol Caerdydd i ystyried y risgiau posibl mewn perthynas i ddiogelu, iechyd a lles plant a phobl ifanc sy’n cael eu haddysgu gartref.

Yr ydym yn falch o gyhoeddi’r adroddiad heddiw ac edrychwn ymlaen at drafod argymhellion gyda Gweinidogion yn Llywodraeth Cymru. Yn y cyfamser rydym yn gobeithio bydd yn annog trafodaeth ar y pwnc pwysig hwn.

http://bwrdddiogelu.cymru/2017/11/16/home-education-children/


Fb Only

    Gallwch chi hefyd gadw i fyny â Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol ar ei dudalen Facebook ar https://www.facebook.com/SafeguardingWales


 

 

Diweddarwyd ar 17/11/17